TZB-servis

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROSTUPŮ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI

Obrázek vlevo znázorňuje oblasti nejčastějších problémů při projektování
požární bezpečnosti staveb. Požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) mohou být
rozděleny na dva nejčastější typy:
a) Beton/zdivo – masivní konstrukce
b) Sádrokarton/sendvičové konstrukce – lehké požární příčky

Klasifikace požární odolnosti
Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích. (Tím je určena doba, během níž si stavební hmoty udržují schopnost bránit průniku ohně a plní svou funkci v konstrukci.)

Požární ucpávky a těsnění
Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. V tomto katalogu představujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zajištění prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách jako nástroj k zajištění celkové požární odolnosti pro požadované mezní hodnoty celistvosti a schopnosti tepelné izolace u požárně dělicích konstrukcí.

Certifikovaný odzkoušený systém
Všechny materiály nabízené společností Hilti v České a Slovenské republice jsou odzkoušeny v akreditovaných mezinárodních laboratořích. V České a Slovenské republice například v PAVÚS Veselí nad Lužnicí, ve Fires Batizovce. Systémy jsou odzkoušeny dle evropských norem platných pro Českou republiku, stejně tak i pro Slovenskou republiku. Klasifikaci požární odolnosti upravuje EN 13 501-2+A1, která vymezuje použití a přesnou skladbu systému ve stavbě. K celému systému poskytujeme veškeré nezbytné Certifikáty TZÚS Praha AO 204 dle zákona 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rovněž TSUS Bratislava CIS 04, Fires SK 01 v souladu se zákonem č. 133/2013 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV a RR SR č. 558/2009 Z.z., stavebně technické osvědčení, ale i protokoly o klasifikaci požární odolnosti dle ČSN/STN EN 13 501-2+A1 pro jednotlivé systémy. Samozřejmostí je expertíza Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti těchto hmot. Rovněž ostatní fyzikální a mechanické vlastnosti jsou doloženy zkušebními protokoly TZÚS Praha, případně TSÚS Bratislava. Na požádání můžeme poskytnout technickou dokumentaci v cizích jazycích. Předností protipožárního systému Hilti je především komplexnost řešení, kterou celý systém nabízí. Tyto materiály lze použít pro zabezpečení dilatačních a konstrukčních spár, prostupů plastových a kovových potrubí, kabelových tras a protipožární nátěry kabelových tras.

Těsnění spár
Konstrukční spáry v požárně dělících stěnách a stropech, Dilatační spáry v požárně dělících stěnách a stropech s dilatací až 40%.

Prostupy potrubí
Prostupy kovových potrubí, nehořlavých kovových potrubí s hořlavou izolací a plastových hořlavých potrubí v požárně dělících stěnách a stropech.

Prostupy kabelových tras
Prostupy jednotlivých kabelů, kabelových svazků a kabelových žlabů v požárně dělících stěnách a stropech včetně rozebíratelných ucpávek.

Prostupy VZT
Prostupy VZT jednotek včetně protipožárních klapek v požárně dělících stěnách.

Kombinované prostupy potrubí a kabelových tras
Kombinované prostupy všech kabelů, kabelových žlabů a zároveň všech typů potrubí v požárně dělících stěnách a stropech.